Privacyverklaring Mooiesite.nl

Je privacy is voor Mooiesite.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Mooiesite.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via support@mooiesite.nl of 020 716 5676.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement afsluiten

Je kunt bij ons een abonnement afsluiten, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en optioneel je telefoonnummer. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om onze diensten te kunnen bieden of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Op onze website zijn geen social media buttons opgenomen. We gebruiken geen tracking cookies.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  2. inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  3. het laten corrigeren van fouten
  4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  5. intrekken van toestemming
  6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mooiesite.nl
Rapenburgerstraat 123-4
1011VL Amsterdam
info@mooiesite.nl
0207165676